KATSIGN - ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al het beeldmateriaal van en alle opdrachten uitgevoerd door Katsign. Bij het boeken van een reportage of andere opdracht geeft u automatisch (stilzwijgend) aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.
1.2. Wanneer u bezwaar heeft tegen deze voorwaarden, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan Katsign, vóór het definitief bespreken van de betreffende opdracht, fotoreportage of nabestelling. Wanneer Katsign uw bezwaar gegrond acht, kan ervoor gekozen worden een aangepaste overeenkomst te sluiten.

2. Voorwaarden fotoreportages en opdrachten
2.1. Het aanvragen van een offerte is geheel vrijblijvend. Wanneer er echter een datum gekozen is voor de fotoreportage, waarmee beide partijen akkoord zijn gegaan, staat de fotoreportage geboekt.
2.2. In de tarieven van particuliere shoots zijn inbegrepen: 50 km verplaatsing, werkuren fotograaf, digitale beelden in lage resolutie met watermerk (zie tarievenlijst). Alle extra’s zoals extra km’s, extra werkuren ed… worden na de shoot te plaatse mee afgerekend. Voor de commerciële shoots worden offertes op maat gemaakt.
2.3. Het aanvragen van een offerte is geheel vrijblijvend. Wanneer er echter een datum gekozen is voor de fotoreportage, waarmee beide partijen akkoord zijn gegaan, staat de fotoreportage geboekt.
2.4. Afzeggen van een geboekte fotoreportage dient minstens 72 uur voor aanvang van de reportage te gebeuren en alleen op grond van bijzondere, onvoorziene omstandigheden. Bij latere afzegging en door de fotografe ongeachte reden, kan Katsign ervoor kiezen alsnog 50% van het afgesproken tarief (excl. reiskosten) in rekening brengen.
2.5. Bij sommige weersomstandigheden kan een fotoreportage helaas niet buiten plaatsvinden, ter bescherming van de apparatuur van Katsign. Mocht er sprake zijn van hevige regen, hagel of sneeuw, onweer of storm, dan zal er gekeken moeten worden naar een alternatieve (binnen)locatie. De beslissing van Katsign is hierin doorslaggevend. Mocht een alternatieve locatie niet te vinden zijn, dan kunnen fotografe en opdrachtgever in overleg de fotoreportage naar een andere datum verplaatsen zonder dat daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht.
2.6. Zolang een opdracht nog niet betaald is behoudt Katsign zich het recht de resultaten van de betreffende opdracht niet te publiceren of te delen met de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft totdat de betaling door Katsign is ontvangen, geen enkel recht de gemaakte beelden te publiceren of gebruiken op welke wijze dan ook.
2.7. Het succes van een fotoreportage hangt af van vele omstandigheden: de getroffen voorbereidingen, de weersomstandigheden, de hulp tijdens de reportage zelf en in het geval van dieren de werkwilligheid van het betreffende dier.
2.8. Mocht u toch niet tevreden zijn over de resultaten van een fotoreportage, dan wordt er met Katsign samen naar een oplossing gekeken. U dient binnen 5 werkdagen na ontvangst van het resultaat uw klachten aangetekend schriftelijk kenbaar te maken aan Katsign. Wanneer Katsign uw klachten gegrond acht, kan zij ervoor kiezen de reportage kosteloos voor een tweede keer te laten plaatsvinden. Restitutie en/of vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte kosten is in geen geval mogelijk.

3. Auteursrecht + voorwaarden voor gebruik en publicatie van foto’s
3.1. Op alle door Katsign gemaakte foto’s rust auteursrecht. Het is wettelijk gezien niet toegestaan deze foto’s te publiceren, verveelvoudigen, kopieren of te gebruiken op enig andere wijze dan hier beschreven in de algemene voorwaarden, tenzij vooraf anders afgesproken en schriftelijk vastgelegd.
3.2. Auteursrecht: de fotograaf is de enige auteur van de beelden. Voor dieren is er geen beeldrecht. Dit valt niet onder de GDPR en betekent dat de fotograaf foto’s van dieren mag publiceren waar hij wil zonder de toestemming van de eigenaar van het dier. Indien er personen of delen van een interieur zichtbaar zijn is het anders, dan is er wel toestemming nodig. Dit dient de eigenaar vooraf aan de shoot kenbaar te maken. Katsign heeft het recht de foto’s genomen tijdens de fotoreportage naar eigen inzicht te gebruiken, verveelvoudigen en publiceren voor zowel commerciële als non-commerciële doeleinden.
3.3. Auteursrecht: wanneer je bij een fotograaf foto’s laat maken betaal je voor de tijd en het talent en kennis van de fotograaf. De klant wordt (tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen en waar een ander prijskaartje aan hangt) GEEN eigenaar van de beelden. Het recht om te bepalen wat er wel of niet is met de foto mag gebeuren blijft bij de fotograaf. Binnen huiselijke kring kun je je foto vrij gebruiken. Beschikbaar stellen voor derden is niet mogelijk zonder toestemming.
Uitsnedes van maken van de foto en het watermerk verwijderen zijn al helemaal not done. Doe je dat wel dan heeft dat vervelende gevolgen.
3.4. Bij een fotoreportage zijn de lage resolutiebeelden met watermerk inbegrepen. U kan achteraf prints kopen, maar niet het bijhorende auteursrecht. Het blijft dus ook na aankoop van de foto’s niet toegestaan deze op enige andere wijze te publiceren dan zoals vermeld in deze algemene voorwaarden of zoals vooraf schriftelijk overeengekomen. Gebruik van de foto’s is alleen toegestaan door de klant die deze foto’s heeft gekocht (privégebruik) en niet door derden.
Het afstaan van foto’s aan derden of andere partijen is dan ook niet toegestaan. De beelden met watermerk zijn enkel en alleen bedoeld voor niet-commercieel en niet-promotioneel gebruik op sociale media/internet alleen door de opdrachtgever zelf, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen is met Katsign. Deze bestanden zijn voorzien van het Katsign-logo. Onder geen voorwaarden mogen deze bestanden bewerkt worden. Onder geen voorwaarden mag dit logo van de foto verwijderd worden. Bij publicatie dienen naam en website duidelijk leesbaar te zijn.
3.5. Commercieel gebruik is enkel toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Katsign. Voor commercieel gebruik van de bestanden rekent Katsign andere tarieven dan voor particulier gebruik.
3.6. Indien de beelden als digitaal bestand zijn aangeleverd voor overeengekomen commerciëel gebruik of publicatie anders dan voor eigen privé gebruik, dient de opdrachtgever deze beelden onverwijld na het overeengekomen gebruik te wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik op te slaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de fotografe.
3.7. Ieder gebruik van de door Katsign gemaakte beelden anders dan beschreven in de algemene voorwaarden of vooraf schriftelijk overeengekomen wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk op het auteursrecht komt Katsign een vergoeding toe volgens de wettelijke Sofam-tarieven die hier van toepassing zijn.
3.8. Digitale bestanden (beelden) kunnen alleen gekocht worden in een medium resolutie geschikt voor print tem. 20x30cm. Hiervoor hanteert Katsign aparte tarieven. Deze bestand zijn enkel en alleen bedoeld voor niet-commercieel, eigen privé gebruik, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen is met Katsign. Deze bestanden zonder logo mogen onder geen enkele omstandigheid en op geen manier gepubliceerd, ook niet op social media/internet of verveelvoudigd worden. Onder ‘eigen’ gebruik wordt bijv. wél verstaan het zelf laten afdrukken van de foto voor eigen gebruik binnenshuis. Het gebruiken van de digitale bestanden op enig andere wijze dan beschreven in de voorwaarden of vooraf schriftelijk overeengekomen wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht.
3.09. RAW-bestanden worden nooit verkocht.
3.10. Katsign kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het eindresultaat van prints, vergrotingen ed. indien deze prints op eigen houtje door de klant worden besteld bij derden waar Katsign niet mee samenwerkt. Bestelde prints, vergrotingen ed… door Katsign bij haar huisleveranciers ondergaan een grondige qualitycheck alvorens deze aan de klant worden geleverd. Katsign geeft dus geen kleurgarantie wanneer de klant zelf prints of vergrotingen laat maken.
3.11. Voor alle foto’s gemaakt door Katsign gelden de Algemene Voorwaarden, algemene voorwaarden aangehaald in dit document primeren op alle andere voorwaarden.

4. Voorwaarden betaling en facturatie
4.1. Bij de boeking van een particuliere fotoshoot wordt steeds een voorschot van 100 EUR gevraagd. Voor een commercële shoot bedraagt dit voorschot 50%. Dit voorschot dient betaald te worden binnen 10 dagen vanaf de datum van de goedkeuring.
4.2. Particuliere shoots worden na het beeïndigen van de shoot betaald aan de fotograaf. Zowel cash als met de kaart is mogelijk.
4.3. Enkele dagen na de shoot met een max. van 2 weken ontvangt de klant de afgewerkte beelden met watermerk.
4.4. Indien betaling met factuur dient het factuurbedrag betaald te worden binnen de 10 dagen na factuurdatum op rekeningnummer IBAN BE29 7310 1871 0564 met vermelding van het factuurnummer.
4.5. In geval van niet-tijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar vanaf de vervaldatum van de factuur. Tevens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 25 EUR op het factuurbedrag verschuldigd.
4.6. Voor commerciële shoots moeten klachten worden geformuleerd binnen de vijf dagen na ontvangst van de factuur en dit per aangetekend schrijven.
4.7. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen en het vredegerecht van Antwerpen bevoegd

KATSHOP - ALGEMENE VOORWAARDEN

Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden van Katshop by Katsign. Katshop by Katsign behoudt zich het recht haar Algemene Voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.

Inhoud

Artikel 1. Identiteit
Artikel 2. Bestelling
Artikel 3. Prijzen, verzendkosten en betaling
Artikel 4. Annulering van de bestelling
Artikel 5. Levering, verzending en eigendomsvoorbehoud
Artikel 6. Herroepingsrecht
Artikel 7. Afbeeldingen, content en specificaties
Artikel 8. Retourneren
Artikel 9. Garantie & voorbehoud
Artikel 10. Klachten
Artikel 11. Gegevensbeheer – Privacyverklaring en cookies
Artikel 12. Toepasselijk recht

1. Identiteit

Katshop by Katsign en Katsign zijn eigendom van Katty Plevoets.

Juridische vorm: éénmanszaak.

Juridische naam van de webshop: Katshop by Katsign.
En tevens handelend onder de namen: www.katsign.be, www.facebook.com/katsign.be, www.facebook.com/katshopbykatsign.be, www.instagram.com/katsign.be, www.instagram.com/katshopbykatsign.be

Factuuradres: Statiestraat 32/1, 2070 Zwijndrecht

Fysieke winkel: Lange Koepoortstraat 54 GLV, 2000 Antwerpen

Telefoonnummer: +32 477 46 60 60
E-mailadres: katty@katsign.be
Btw-nummer: BE0509908907
Rekeningnummer: BE29 7310 1871 0564

2. Bestelling
In de Katshop by Katsign vind je een uitgebreid aanbod aan kattenproducten zowel voor de kat als voor de katteneigenaars.
De afbeeldingen zijn illustratief, niet bindend en alleen bedoeld om de klant een beeld te geven van het product. Soms kunnen de kleuren lichtjes afwijken van het origineel.
De overeenkomst tussen de klant en Katshop by Katsign wordt alleen bevestigd als wij de bestelde producten daadwerkelijk verzenden en de klant een e-mail ontvangt met bevestiging (verzendbevestiging).
Katshop by Katsign behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren en te annuleren.
Ook in het geval van overmacht of verkeerde prijsstelling behoudt Katshop by Katsign het recht de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat Katshop by Katsign gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In dat geval zullen wij contact met u opnemen en het betaalde bedrag aan u retourneren.

3. Prijzen, verzendkosten en betaling
Alle genoemde prijzen zijn in euro en inclusief 21% BTW en voor enkele specifieke artikelen 6% BTW. Katshop by Katsign behoudt zich het recht te allen tijde de prijzen aan te passen.

Verzendkosten zijn niet in de productprijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De verzendkosten worden onderaan uw winkelwagen getoond voor u de bestelling afrondt.
De verzendkosten tot 30 kg tot bij u thuis bedragen € 6.50 binnen België en € 8,40 voor verzending naar Nederland.
Aanvullende verzendkosten worden automatisch berekend naar aanleiding van het gewicht van de bestelling en het aangegeven afleveradres. De klant ziet deze verzendkosten in het besteloverzicht en voordat deze de bestelling afrondt/doorvoert.

Vanaf 85 EUR aankoop (en tot 30 kilo gewicht) binnen Belgïe is het gratis verzending. Vanaf 100 EUR aankoop (en tot 30 kilo gewicht) naar Nederland is het gratis verzending. Voor een gewicht van meer dan 30 kg kunnen er mogelijks extra verzendkosten aangerekend worden.
In de Katshop kun je online betalen via iDeal, Credit Card (Visa en Mastercard), Bancontact en via overschrijving. 
Door de transactiekosten die Credit Card maatschappijen aan Katsign rekent, wordt 2,5% extra gerekend voor het gebruik van een Credit Card tenzij anders aangegeven.

4. Annulering van bestelling
De klant kan de bestelling binnen 24 uur nadat de bestelling is bevestigd annuleren, mits deze nog niet door Katshop by Katsign is verzonden. Zodra het verzoek tot annulering door ons is bevestigd, mag de klant deze als ontvangen beschouwen.
Indien de klant de bestelling reeds heeft betaald, zal Katshop by Katsign dit betaalde bedrag binnen veertien (14) dagen terugbetalen.
Echter, indien de klant de bestelling later dan binnen de 24 uur annuleert, worden 5,- Euro administratiekosten berekend.
Verzendkosten worden alleen terugbetaald over het gedeelte van de bestelling welke de klant annuleert.
Het betaalde bedrag terugstorten binnen de EU kan alleen via de betaalmethode die de klant gebruikte voor de betaling van de bestelling. Mocht dit niet mogelijk zijn gelieve uw IBAN en BIC nummer aan te leveren.
Eens de bestelling verzonden is, kan de klant deze niet meer annuleren. Daarna valt dit onder retourneren. De klant dient de levering dan binnen 14 werkdagen terug te sturen, voldoende gefrankeerd, en voorzien van een kopie van de factuur.

5. Levering, verzending en eigendomsvoorbehoud
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Ons streven is om de bestelling binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling.
Bestellingen worden compleet of in delen verzonden, tenzij uitdrukkelijk anders met de klant is overeengekomen. Katshop by Katsign kan, zonder aanvullende kosten boven de reguliere verzendkosten voor de klant, de bestelling in delen bezorgen.
Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant, daarover tijdig geïnformeerd en heeft deze het recht de bestelling kosteloos te annuleren. Uitzonderingen zijn latere levering indien de klant zelf aangeeft de levering later dan 30 dagen wenst te ontvangen.

Mocht het artikel niet meer voorradig zijn, dan wordt zo snel mogelijk contact opgenomen met de klant of/en wanneer Katshop by Katsign de bestelling alsnog kan leveren.
In het geval dat Katshop by Katsign niet in staat is om te leveren, omdat de bestelde producten niet aan ons werden geleverd door eigen leveranciers, mag Katshop by Katsign zich zonder schuld terugtrekken uit de overeenkomst. In een dergelijk geval zal Katshop by Katsign de klant informeren en een vergelijkbaar alternatief aanbieden. Als een vergelijkbaar product ook niet beschikbaar mocht zijn of als de klant het alternatief niet wil bestellen, zullen wij het betaalde bedrag terugstorten.
Katshop by Katsign is niet verantwoordelijk indien een fabrikant of groothandel bepaalde producten niet meer kan leveren. De klant krijgt in dat geval de betaling voor dit artikel uiteraard teruggestort.
Katshop by Katsign is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending. Mocht zich onverhoopt een probleem voordoen, dan horen wij dit wel graag en zullen wij een klacht indienen bij de pakketdienst.
De al dan niet geleverde producten blijven eigendom van Katshop by Katsign totdat de betalingsverplichtingen door de klant voldaan zijn.

6. Herroepingsrecht
In overeenstemming met Europese wetgeving heeft de klant, als particulier, een zichttermijn van veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de non-food producten. Deze termijn geldt niet voor voedingsmiddelen en gepersonaliseerde en/of op maat gemaakte artikelen.
Gedurende deze termijn kan de klant de koopovereenkomst ontbinden en de producten ongebruikt en binnen dezelfde termijn terugsturen.
De klant dient ‘eerst’ contact op te nemen met Katshop by Katsign en het product voldoende gefrankeerd, in originele staat (niet gebruikt), ongelezen, niet gedragen, niet gewassen, zonder kattenhaar en degelijk verpakt in originele verpakking retour te sturen aan het adres welke de klant van Katshop by Katsign krijgt.
Indien Katshop by Katsign de artikelen in originele staat ontvangt, zullen wij binnen 14 dagen na ontvangst van deze goederen het aankoop bedrag terugbetalen mits de goederen aan genoemde voorwaarden voldoen.

Katshop by Katsign vergoedt geen verzendkosten en is te allen tijde gerechtigd om administratiekosten door te berekenen. Deze retourregeling geldt alleen voor particuliere aankopen en niet voor online aankopen die zijn gedaan onder een bedrijfsnaam.
Na het verstrijken van het herroepingsrecht van veertien (14) kalenderdagen is de koopovereenkomst een feit.

7. Afbeeldingen, content en specificaties

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen en kleuren, op de website zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Het is niet toegestaan om afbeeldingen en/of teksten te kopiëren van onze website en/of onze Mewsbrief zonder onze schriftelijke toestemming hiervoor.

8. Retourneren
De artikelen worden voor verzending altijd gecontroleerd. Toch kan het voorkomen dat een artikel beschadigd geraakt. De klant dient dan zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de 5 dagen contact op te nemen met Katshop by Katsign via e-mail naar katty@katsign.be, met vermelding van het order nummer, met welk product er een probleem is en een beschrijving van het probleem. Katshop by Katsign zorgt dan voor een gepaste oplossing.
Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Om het verwerken van de retour mogelijk te maken, is het van belang om een kopie van de factuur toe te voegen. Bij voorkeur inclusief een toelichting waarom de klant het artikel retourneert. Verdere informatie onder artikel 4 ‘Annulering van uw bestelling’.

9. Garantie en voorbehoud
Katshop by Katsign garandeert dat de door ons geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan de klant geleverde product.

Katshop by Katsign is niet aansprakelijk voor de consequenties van onjuist gebruik van alle aangeboden producten uit de webshop of uit de winkel. Krabmeubels (karton/sisal), krabpalen, speeltjes kunnen NIET geretourneerd worden omdat de geur van jouw eigen kat er al in zit. Hou er ook rekening mee dat krabmeubels die intens gebruikt worden door jouw kat véél sneller verslijten door het niet knippen van de nagels en het intens gekrab van je kat. Qua levensduur van de krabmeubels is daarom een garantie op deze uitgesloten. 

10. Klachten
Bent u niet tevreden over een product dat u in de Katshop by Katsign kocht? Neem dan binnen de 5 dagen contact met ons op via katty@katsign.be
Verzendkosten voor het artikel waarover de klacht gaat, dienen door de klant te worden betaald. Indien de klacht door Katshop by Katsign gegrond wordt geacht, zal het aankoopbedrag gecrediteerd en binnen de 14 dagen teruggestort worden. Terugstorten kan alleen binnen het EU gebeuren.


11. Gegevensbeheer
Katshop by Katsign geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.
Door uw persoonlijke gegevens in te voeren gaat u er mee akkoord dat wij deze gegevens in onze database opslaan. Door het plaatsen van een bestelling gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarde en schrijft u zich in voor de Mewsbrieven van Katsign en Katshop by Katsign. U kan zich ten allen tijde uitschrijven.
Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Ons privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Katshop by Katsign. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1 november 2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Onze complete privacyverklaring vind je hier.


12. Toepasselijk recht
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Vragen?
Mocht u vragen hebben over bovengenoemde voorwaarden, neem dan gerust contact op via onze contactpagina.